Algemene Voorwaarden


Algemeen

Mi-Kidscoaching is opgericht door Miranda van Dorp, gevestigd te Maassluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74109391. Mi-Kidscoaching richt zich op het begeleiden van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar en op ouderbegeleiding.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met 
Mi-Kidscoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Begeleiding kinderen tot 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders dan wel verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen het begeleiden, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Mi-Kidscoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Totstandkoming opdracht

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de ouders/verzorgers ondertekende opdrachtbevestiging is verstrekt aan Mi-Kidscoaching. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de ouder/verzorger aan
Mi-Kidscoaching verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Vertrouwelijkheid

Mi-Kidscoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

Mi-Kidscoaching streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (één van) de ouders/verzorgers over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Mi-Kidscoaching dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met de ouders/verzorgers besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Mi-Kidscoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Mi-Kidscoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten en eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van het onjuist opvolgen van aanwijzingen of onoplettendheid van kind en/of ouders/verzorgers. Dit geldt voor individuele sessies als ook voor groepssessies, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Mi-Kidscoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Mi-Kidscoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouders/verzorgers het kind brengen en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophalen, uitgezonderd de sessies waarbij de ouders/verzorgers aanwezig zijn. De ouder/verzorger dient tijdens de begeleidingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders/verzorgers van het kind, bezoekt Mi-Kidscoaching de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijv. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Mi-Kidscoaching gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief btw. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd op de website. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling wordt een factuur verstrekt. De ouder/verzorger verplicht zich de betaling ofwel direct contant te voldoen of binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken op een door Mi-Kidscoaching aan te wijzen bankrekening. Indien betaling na aanmaning uitblijft, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die
Mi-Kidscoaching maakt als gevolg van de niet-nakoming door de ouders/verzorgers van diens betalingsverplichtingen, ten laste van de ouders/verzorgers. Bij betalingsachterstand is Mi-Kidscoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet komen opdagen voor een afspraak, zonder afmelding, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het begeleiden van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen de ouders en Mi-Kidscoaching waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen ouders/verzorgers en Mi-Kidscoaching, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de sectie kanton behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.